Hoạt cảnh lễ ban quạt thời Lê Trung Hưng tại Hoàng thành Thăng long